LandingZone

Изградена на принципите на Infrastructure as Code (IaC), тази основна инфраструктурна рамка осигурява последователност, повторяемост, скалируемост и автоматизация. Това гарантира, че всеки аспект на вашата облачна среда съответства с желания от вас краен резултат..

С Landing Zone ще изпитате улеснени внедрявания, намален брой човешки грешки, ефективно управление на ресурсите и безпроблемна интеграция с DevOps практики.
 

Цели

Стандартизация на инфраструктурата: Осигуряваме еднородност и намаляме грешките, като прилагаме принципите на Terraform/Infrastructure as Code (IaC) за последователна, възпроизводима и съответстваща на най-добрите практики инфраструктура.

Скалируемост и гъвкавост: Създаваме адаптивна инфраструктура, която може да скалира без усилия, за да отговори на вашите променящи се изисквания за натоварване и растеж.

Сигурност и съответствие: Установяваме стабилни мерки за сигурност и съответствие, за да защитим данните и да отговорим на регулаторните изисквания в Landing Zone.

Оперативна ефективност: Оптимизираме управлението на ресурсите, намаляме времето за престой и интегрираме практиките на DevOps за по-добра ефективност.

Резултати

Конфигурация на Landing Zone: Осигуряваме напълно конфигурирана Landing Zone в Google Cloud, включваща принципите на Infrastructure as Code (IaC) за последователност и повтаряемост.

Рамка за управление: Предоставяне на дефинирани политики за управление и практики за съответствие, за да се поддържа контрол и да се спазват индустриалните регулации в рамките на Landing Zone.

Съвместна среда: Създаване на среда, която насърчава сътрудничеството между екипите чрез стандартизирани практики за управление на инфраструктурата, разбивайки организационните силози.

Стратегия за оптимизиране на разходите: Внедряване на ефективна стратегия за оптимизация на разходите, която управлява ефективно облачните ресурси, като се минимизират ненужните разходи и същевременно оптимизира продуктивността.
 

Font,Line,Text,Blue

1. Диагностика

Извършваме задълбочен анализ на вашите бизнес и технически нужди

Yellow,Line,Font

2. Стратегия

Създаваме план, съобразен с вашите изисквания и цели

Circle,Font,Organ

3. Реализация

Осигуряваме безупречно изпълнение на вашия проект 

Имате проект? Свържете се с нас днес

Не е услугата, от която се нуждаете?

Разгледайте и другите услуги на Cloud Office

Cloud Enablement

Успешната Cloud миграция започва с подробен план и архитектурна диаграма

Научете повече за Cloud Enablement →

Cloud Enablement

Create environements as per best practices via Terraform / IaC

Read more about Cloud Enablement →

Containerization, Serverless Computing and Microservices

Модернизация на cloud-native инфраструктура

Научете повече за Containerization, Serverless Computing and Microservices→

Microservices, containerization and serverless computing

Cloud Native infrastructure modernatization

Read more about Microservices, containerization and serverless computing→

Cloud Migration

Миграция на инфраструктура към публичен Cloud

Научете повече за Cloud Migration →

Cloud Migration

Infrastructure migration to public cloud 

Read more about Cloud Migration →

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand