Общи условия

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
„Съдружник“ означава, по отношение на всяка от страните, всяко образувание, което пряко или косвено контролира, се контролира от или е под общ контрол с тази страна.
„Договор“ означава РАМКОВ ДОГОВОР, сключен между Страните, и Общите условия, които са неразделна част от РАМКОВИЯ ДОГОВОР, Приложенията, Допълнения, Таблици, Анекси и всички други приложения, изрично посочени тук и всички други документи, издадени съгласно Договора. В случай на противоречие или несъответствие между Общите условия и Договора, Договорът ще има предимство.
„Идентификационни характеристики“ означава търговските имена, търговските марки, сервизните марки, логата, имената на домейни и други отличителни характеристики на всяка страна, съответно осигурени от такава страна от време на време.
„Данни за клиента“ означава данни и друго съдържание под каквато и да е форма или носител, което се събира, изтегля или получава по друг начин, пряко или косвено от Клиента или Краен потребител от или чрез Продуктите. За избягване на всякакво съмнение, Данните на клиента включват информация, отразяваща достъпа или използването на Продуктите от или от името на Клиента или който и да е Краен потребител.
„Директива“ означава Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.
„Нефункциониране“ означава, за домейн, наличието на повече от 5 % потребителски грешки. Нефункционирането се измерва въз основа на степента на грешки на сървъра.
 „ЕИП“ означава Европейското икономическо пространство.
„Дата на влизане в сила“ означава (ако е приложимо) датата, на която Партньорът натисне бутона „Съгласен“ или по-късната от датите на подписване по-долу.
„Крайни потребители“ означава отделните крайни потребители на Клиента, които ползват Продукта/-ите.
„Европейско законодателство за защита на личните данни“ означава, ако е приложимо: (а) всички национални разпоредби, приети съгласно Директивата; (б) Федералния закон за защита на личните данни от 19 юни 1992 г. (Швейцария); (в) GDPR; и/или (г) всяко друго законодателство за защита или поверителност на личните данните, което е в сила в ЕИП или Швейцария.
„GDPR“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
„Осигурените услуги от Google“ означава компонентите на Услугата Gmail,, Google Calendar, Google Cloud Search, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms, Google Drive, Google Groups for Business, Google Hangouts and Google Talk messaging and video initiation, Hangouts Chat, Hangouts Meet, Google Keep, Google Sites, Google Jamboard, Google Tasks, Google Vault, и Google Voice. Това не включва функционалността на Gmail Labs, G Suite – Postini Services и хардуерните компоненти на Google Jamboard.
„Услуги на Google” означава всички G Suite-услуги, описани на адрес https://gsuite.google.com/terms/user_features.html (като може да се актуализират от Google от време на време).
„Google SLA“ означава Google SLA или Споразумение за ниво на обслужване, както е дефинирано в Google TOS.
„Google TOS“ означава онези условия за ползване, които уреждат използването на определени Продукти и които трябва да бъдат сключени директно между Google и Клиент или да бъдат предадени по друг начин от Дружеството на Клиента. Google TOS можете да намерите на адрес https://gsuite.google.com/terms/service-terms/.
„Права на интелектуална собственост“ означава всички авторски права, морални права, патентни права, търговски и сервизни марки, право на дизайн, права върху или свързани с бази данни, права върху или свързани с поверителна информация, права във връзка с имена на домейни и всички други права на интелектуална собственост (регистрирани или нерегистрирани) в целия свят.
Monthly Uptime Percentage” означава общ брой минути в календарен месец минус броя на минутите на нефункциониране, претърпяно през календарния месец, разделен на общия брой минути в календарен месец.
„План за плащане“ означава опция за таксуване за определена покупка, както е описано в Договора.
„Продукт“ означава услуги на Google, които Google предоставя на Дружеството за препродажба на Клиент.
„Услуги“  означава всички услуги, предоставени от Дружеството на Клиента, както са описани в Договора (като могат да бъдат актуализирани от Дружеството от време на време).
„Данъци“ означава всички национални, провинциални и общински данъци, доходи, франчайзинг, бизнес, брутни постъпления, ведомости, собственост, продажби, употреба, акцизи, добавена стойност, потребления, стоки и услуги, хармонизирани продажби, марки и всички други подобни данъци или задължения.
„Срок“ означава периодът, започващ от Датата на влизане в сила и продължаващ до прекратяване на Договора в съответствие с неговите условия, при спазване на приложимите разпоредби, регулиращи периодите на преустановяване на дейността, които могат да бъдат допълнително посочени в Договора.
„TSSG“ означава приложимите насоки за техническа поддръжка, които се отнасят до конкретен Продукт или Фирмен инструмент, предоставени на следния URL адрес: https://connect.googleforwork.com/docs/DOC-9394 (като съдържанието на този URL адрес и самият URL адрес може да бъде актуализиран или модифициран от Google от време на време).

УСЛУГИ И ПРОДУКТИ НА GOOGLE
Услуги и Продукти на Google
Освен ако не е посочено друго, услугите и продуктите по-долу са обхванати от Договора или друго споразумение, по силата на което Дружеството се съгласява да предоставя съответните услуги. Някои услуги или издания по-долу може да са предмет на Google TOS.
Клиентът разбира естеството на Договора и също така разбира, че Договорът не е договор за продажба на софтуер. Продуктите се предоставят от Дружеството на Клиента чрез неизключително, непрехвърляемо, предплатено, ограничено във времето право на ползване, при спазване на общите условия на този конкретен Продукт, както е описано тук.
G Suite Услуги
Основни услуги за G Suite („Основни услуги“)
Cloud Identity management“ както е описано на адрес: https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html или друг URL-адрес, предоставен от Google.
„Gmail“ е уеб базирана услуга за електронна поща, която позволява на една организация да стартира своята система за електронна поща, използвайки системите на Google. Тя предоставя възможност за достъп до входящата кутия на Крайния потребител от поддържан уеб браузър, за четене на електронна поща, съставяне, отговор и препращане на електронна поща, търсене на електронна поща и управление на електронната поща чрез етикети. Тя осигурява филтриране на спам и вируси и позволява на Администраторите да създават правила за работа със съобщения, съдържащи конкретно съдържание и прикачени файлове или за насочване на съобщения към други пощенски сървъри. Правилата могат да бъдат зададени от групата или Клиента (всички домейни).
„Google+“ е уеб базирана услуга, която позволява на Крайните потребители да споделят връзки, видеоклипове, снимки, колекции и друго съдържание с други в рамките на същия домейн на G Suite и да преглеждат и взаимодействат със съдържание, споделено с тях от други потребители в същия този домейн. Крайните потребители също могат да създават и да се присъединяват към общности, за да провеждат разговори с други потребители в същия домейн, които споделят техните интереси. Ако Google+ се използва за споделяне на съдържание или взаимодействие с други потребители извън G Suite-домейна на Крайния потребител, Google+ няма да бъде включен в Основните услуги до степента на това използване.
„Google Calendar“ е уеб базирана услуга за управление на лични, корпоративни/организационни и екипни календари. Той осигурява интерфейс за Крайните потребители за преглед на техните календари, насрочване на срещи с други Крайни потребители, виждане на информация за наличност за други Крайни потребители и запазване на стаи и ресурси.
Google Cloud Search е уеб базирана услуга, която предоставя на Крайните потребители възможности за търсене и помощ за съдържание в рамките на определени Основни услуги за G Suite. Google Cloud Search също предоставя на Крайните потребители полезна информация и препоръки.
Google Contacts е уеб базирана услуга, която позволява на Крайните потребители да импортират, съхраняват и виждат информация за контакт и да създават лични групи от контакти, които могат да се използват за изпращане на електронни съобщения до много хора наведнъж.
Google Docs“, „Google Sheets“, „Google Slides“, „Google Forms са уеб базирани услуги, които позволяват на Крайните потребители да създават, редактират, споделят, сътрудничат, рисуват, експортират и вграждат съдържание върху документи, електронни таблици, презентации и форми.
Google Drive“ осигурява уеб базирани инструменти, които позволяват на Крайните потребители да съхраняват, прехвърлят и споделят файлове и да гледат видеоклипове.
„Google Groups for Business“ е уеб базирана услуга, която позволява на Крайните потребители и собствениците на уебсайтове да създават и управляват съвместни групи. Крайните потребители могат да провеждат дискусии по имейл и да споделят документи, календари, сайтове и папки с членовете на група. Те също така имат възможност да преглеждат и търсят архиви на групови дискусии. Google Groups for Business не е достъпна за клиентите на G Suite (безплатно).
Google Hangouts“, „Hangouts Chat“, „Hangouts Meet“, and „Google Talk“, са уеб базирани услуги, които позволяват комуникация в реално време между Крайните потребители. Google Hangouts осигурява лични и групови разговори чрез чат съобщения и гласови съобщения, както и видео срещи. Hangouts Chat предоставя подобрена платформа за чат съобщения и групово сътрудничество, която позволява интеграция на съдържание с избрани услуги на трети страни. Hangouts Meet предлага подобрени видео срещи с голям капацитет. Клиентите на G Suite Enterprise могат да разрешат записи на срещи и участие в телефонно набиране за Hangouts Meet (може да се начислят такси на оператора). Използването на записи за Hangouts Meet е ограничено до 80 часа на потребител средно за всички потребители в домейна с лицензи за G Suite Enterprise. Администраторите на домейни на G Suite могат да избират кои услуги са активирани за домейна, с изключение на Google Talk, който се предлага само при отделно споразумение. Обажданията в Google Hangouts и Hangouts Meet се осигуряват от Google Dialer Inc .; спешното повикване не се поддържа.
„Google Jamboard е уеб базирана услуга, която позволява на Крайните потребители да създават, редактират, споделят, сътрудничат, рисуват, експортират и вграждат съдържание в документ.
„Google Keep“ е уеб базирана услуга, която дава възможност на Крайните потребители да създават, редактират, споделят и сътрудничат върху бележки, списъци и графични рисунки.
Google Sites“ позволява на Крайния потребител да създава уеб сайтове в домейна G Suite Basic, за да публикува вътрешно в компанията или да публикува външно. Крайният потребител може да създаде сайт чрез уеб-базиран инструмент и след това може да сподели сайта с група други Крайни потребители или да публикува сайта за цялата компания или за целия свят (ако бъде разрешено от Администратора). Собственикът на сайта може да избере кой може да редактира сайт и кой да го вижда.
Google Tasks“ е уеб базирана услуга, която дава възможност на Крайните потребители да създават, редактират и управляват задачите си.
Google Vault“ е  уеб базирана услуга, която предоставя възможности за търсене и експортиране за Google Drive и Gmail. За Gmail Google Vault предоставя на Клиентите възможността да търсят в целия домейн, да архивират данни и да създават правила за запазване и разпореждане въз основа на съдържание и възможности за eDiscovery, които позволяват на клиент да създава съдържание и да съхранява тези данни за законни цели. Клиентите трябва да продължат да използват/купуват Google Vault за Google за запазване на архивирани данни. Ако Gmail е активиран за потребителски акаунт, този потребител в записаните разговори в Google Talk и историята на чатовете в Google Hangouts може да бъде търсен, експортиран, запазен и съхранен.
Други услуги за G Suite („Други услуги“)
Google Cloud Print“ е уеб базирана услуга, която позволява на Крайния потребител да принтира на свързан с облак принтер. Google Cloud Print не е проверена услуга.
G Suite издания / SKU:
G Suite Basic е издание на G Suite, състоящо се от услугите на G Suite, с изключение на Google Vault, Google Voice и Google Cloud Search, които се предлагат срещу допълнително заплащане.
G Suite Basic (предишни издания: Google Apps for Work / Google Apps for Business / Google Apps Premier Edition, Google Apps for Government, Google Apps (Free) / Google Apps Standard Edition)
G Suite Business“ е издание на G Suite, състоящо се от всички услуги на G Suite, с изключение на Google Voice, и data region policy settings for primary data within Customer Data for certain Services. Клиентите, които имат 5 или повече Крайни потребители, ще получат неограничено място за съхранение в Google Drive. Клиентите, които имат 4 или по-малко Крайни потребители, ще получат 1 ТБ хранилище в Google Drive за всеки Краен потребител.
 G Suite Business (предишни издания: Google Apps for Work Unlimited
G Suite (Team Managed)“ е издание на G Suite, предлагано съгласно Споразумението на G Suite Team Managed (предходна версия: Споразумение на Google Apps for Work Team Managed), което се състои от Google Drive, Google Hangouts, Google Контакти и Google+. Други Основни услуги на G Suite не са налични за управлявани от екипи акаунти. Клиентите, които имат 5 или повече Крайни потребители, ще получат неограничено място за съхранение в Google Drive. Клиентите, които имат 4 или по-малко Крайни потребители, ще получат 1 ТБ хранилище в Google Drive за всеки Краен потребител.
G Suite Business (Team Managed) (предишни издания: Google Apps for Work Unlimited (Team Managed))
G Suite Enterprise“ е издание на G Suite, състоящо се от всички услуги на G Suite, с изключение на Google Voice. G Suite Enterprise също включва функционалност за предотвратяване на загуба на данни за Gmail и Google Drive, data region policy settings for primary data within Customer Data for certain Services, допълнителни възможности за търсене и помощ за съдържание в източници на данни на трети страни и подобрени функции за сигурност и контрол за Администраторите. G Suite Enterprise също ще позволи допълнителна интеграция на Gmail с други продукти на Google, определени инструменти за архивиране на трети страни и OAuth приложения на трети страни. Клиентите, които имат 5 или повече Крайни потребители, ще получат неограничено място за съхранение в Google Drive. Клиентите, които имат 4 или по-малко Крайни потребители, ще получат 1 ТБ хранилище в Google Drive за всеки Краен потребител.
„G Suite for Education“ е безплатно издание на G Suite, състоящо се от услугите на  G Suite, с изключение на Google+, Google Voice и Google Cloud Search. Клиентите, които имат 4 или по-малко Крайни потребители, ще получат 1 ТБ хранилище в Google Drive за всеки Краен потребител. Това издание също включва Класна стая (Classroom) и Chrome Sync като основни услуги на G Suite.
G Suite for Education (предишно издание: Google Apps for Education)
Classroom“ е уеб базирана услуга, която позволява на Крайни потребители да създават и да участват в групи в класната стая. Използвайки Класната стая, учениците могат да разглеждат задачи, да предават домашни работи и да получават оценки от учители.
Chrome Sync е инструмент, който позволява на Крайни потребители да синхронизират отметки, история, пароли и други настройки на всички устройства, през които са вписани в Chrome.
G Suite Enterprise for Education“ е платено издание на G Suite, състоящо се от услугите, включени в изданието на G Suite for Education и включва допълнителни инструменти като data region policy settings for primary data within Customer Data for certain Services, разширени контроли, подобрени анализи и търсене и инструменти за комуникация на ниво предприятие.
G Suite Business – Archived User е издание на G Suite, състоящо се от ограничени услуги на G Suite, които позволяват на организацията да поддържа акаунти на Крайни потребители за бивши или неактивни Крайни потребители за целите на съхранение на данни на Клиента и включва Google Vault. Клиентите ще получат 1 ТБ хранилище в Google Drive за всеки архивиран акаунт на Краен потребител.
G Suite Enterprise – Archived User  е издание на G Suite, състоящо се от услугите, включени в изданието на „G Suite Business – Archived User“, и включва допълнителна функционалност за предотвратяване на загуба на данни за Google Drive.
„Drive Enterprise“ е издание на G Suite, състоящо се от  Google Drive (включително функционалност за предотвратяване на загуба на данни) и следните услуги, използвани във връзка с Google Drive: (a) Cloud Identity Management; (б) Google Contacts; (в) Google Docs, Google Sheets, Google Slides and Google Forms; (г) Google Groups for Business; (д) Google Keep; (е) Google Sites; (ж) Google Vault; (з) data region policy settings for primary data within Customer Data for certain Services; и (и) някои подобрени функции за сигурност и контрол, инструменти за миграция и функционалност за управление на мобилни устройства за Администратори.
Cloud Search Platform“ е издание на G Suite, състоящо се от Google Cloud Search и следните услуги за ползване във връзка с Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management; (б) Google Contacts; и (в) Google Groups for Business. Cloud Search Platform предоставя възможности за търсене и помощ за съдържание в източниците на данни на трети страни.
Google Voice
„Voice Starter“ е издание на Google Voice, което може да бъде добавено срещу допълнително заплащане към всяко издание на G Suite и което позволява само до 10  Крайни потребители за една държава.
Voice Standard е издание на Google Voice, което може да бъде добавено срещу допълнително заплащане към всяко издание на G Suite и което поддържа неограничен брой Крайни потребители за една държава. Voice Standard включва също съвместимост с настолни телефони и функции за многостепенно автоматично обслужване.
Voice Premier“ е издание на Google Voice, което може да бъде добавено срещу допълнително заплащане към всяко издание на G Suite и което поддържа неограничен брой Крайни потребители в множество държави. Voice Premier включва също съвместимост с настолни телефони, функции за многостепенно автоматично обслужване и разширена функционалност за отчитане.
Допълнителни продукти
Освен ако не е посочено друго, Допълнителните продукти не се покриват от Google Support. Допълнителните продукти се покриват от фирмената поддръжка.
„Managed Google Play“ е платформа, предоставена от Google за Клиента, която се използва за управление на устройства с Android, предоставени или идентифицирани от Клиента и които се използват от неговите Крайни потребители. Клиентът може да използва Google Managed Play за предоставяне на приложения на такива устройства от управлявания Play Store. Използването на Google Managed Play е предмет на условията, които се намират на уеб адрес: www.android.com/enterprise/terms.

GOOGLE ПОДДРЪЖКА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА
Поддръжката се предоставя от Google (Поддръжка на Google) и от Дружеството (Поддръжка).
Поддръжка на Google
Поддръжка на Google. Клиентът потвърждава, че ще използва поддръжката на Google за всички Продукти. Google може да предоставя техническа поддръжка директно на Клиента в съответствие с TSSG на Продукта, приложими за всеки Продукт и както може по друг начин да бъде уточнено в споразумение между Клиента и Google.
Google TOSGoogle TOS (което може да се изменя от време на време в съответствие с условията на ползване) ще управлява достъпа на Клиента до Продукта и неговото използване.
Google ще предоставя техническа поддръжка директно на Клиента, както е посочено в Google TOS. Google може да избере да не предоставя поддръжка съгласно TSSG през периода на несъответствие от страна на Клиента с Google TOS, TSSG или други приложими правила за ползване на Продуктите и Услугите на Google.
Клиентът приема Google TOS без поправки и промени преди първото вписване на Клиента в Продукта. Дружеството: (a) няма да приеме (или позволи на която и да е трета страна да приеме) Google TOS от името на Клиента; и (б) няма да приеме (или позволи на която и да е трета страна да приеме) отделни условия за ползване от името на Клиента за използване на друга услуга на Google.
Език. Поддръжката на Google ще бъде предоставяна на английски език.
Средства за защита на Google
Google SLA. По време на срока на Договора (i) уеб интерфейсът на Осигурените услуги от Google ще работи и ще бъде на разположения за Клиента поне 99.9% от времето през всеки календарен месец; и (ii) Google Voice ще започне да работи в рамките на 2 работни дни от приемането от страна на Клиента на Определените условия за гласова услуга чрез конзолата на Администратора („Google SLA“). В случай че Google не отговаря на Google SLA и в случай че Клиентът изпълни своите задължения съгласно Google SLA, Клиентът ще има право да получи кредитните услуги за Google, описани по-долу:
Monthly Uptime Percentage
Дни на Услугата, добавени към края на срока на Услугата (или паричен кредит, равен на стойността на дните на услугата за клиенти с месечно абонаментно плащане), без такса за Клиента
< 99.9% – >= 99.0%
3
< 99.0% – >= 95.0%
7
< 95.0%
15
Google предоставя средствата за защита от Google SLA само както е описано в приложимото Google SLA и Google ще предостави такива средства за защита на Клиента в съответствие с приложимото Google SLA. Google SLA определя единственото и изключително средство за защита на Kлиента за неизпълнение от страна на Google на Google SLA и Kлиентът трябва да поиска всички тези средства за защита от Дружеството.
Клиентът трябва да поиска кредит за услуга на Google. За да получи някой от описаните по-горе кредити за услуги на Google, Клиентът трябва да уведоми Дружеството в рамките на петнадесет дни от момента, в който Клиентът получи право на кредит за услуга на Google. Неспазването на това изискване ще загуби правото на Клиента да получи кредит за услуга на Google.
Максимален кредит за услуга на Google. Общият максимален брой кредити за услуга на Google, които ще бъдат издадени от Google на Клиента за цялото време на нефункциониране, възникнало за един календарен месец, не трябва да надвишава петнадесет дни от услугите на Google, добавени към края на срока на клиента за услугата на Google (или стойността от 15 дни за услугата на Google под формата на паричен кредит от Google към сметката на Клиента с месечно таксуване). Кредитите за услуги не могат да бъдат заменени за или преобразувани в парични суми, с изключение на клиенти, които са в месечния план за таксуване на Google.
Изключения на Google SLA. Google SLA не се прилага за услуги, които изрично изключват това Google SLA (както е посочено в документацията за такива услуги на Google) или каквито и да било проблеми с производителността: (i) причинени от фактори, описани в раздела „Форсмажор“ на Google или в Договора; или (ii) получени в резултат от оборудването на Клиента или оборудването на трети страни или и двете (и не в рамките на основния контрол на Google).  
Фирмена поддръжка
Фирмена поддръжка (Поддръжка). Освен Поддръжката на Google Клиентът има право да използва услугите за поддръжка на Дружеството, които са изрично посочени в Договора.
Всички лица, наети или ангажирани от Дружеството във връзка с извършване на дейности по поддръжка, са служители или изпълнители на Дружеството. Дружеството създава и поддържа в сила писмени споразумения с всеки от служителите на Дружеството и/или с Дружество, което участва в извършването на дейности по Поддръжка за Клиента съгласно настоящите условия. Такива писмени споразумения съдържат условия, достатъчни за Дружеството и персонала на Дружеството за спазване на разпоредбите на Договора, включително условията за поверителност.
Първоначална настройка. Ако изрично е посочено в Договора като услуга, Дружеството трябва да съдейства на Клиента в процеса на първоначална настройка и персонификация на Продуктите, използвани от Клиента.
Домейни. Ако изрично е посочено в Договора като услуга, Дружеството предоставя на Клиента домейн/и, необходими за първоначалната настройка и персонификация на Продуктите, използвани от Клиента.
Първоначална миграция. Ако изрично е посочено в Договора като услуга, Дружеството съдейства на Клиента в процеса на мигриране на данните на Клиента към Продуктите, използвани от Клиента. Дължими такси и условия за миграцията се определят в Договора или допълнение към него.
Поддръжка на място. Дружеството ще осигури свой служител/служители, работещ/-и в помещенията на Клиента. Броят на служителите на Дружеството и адресът на помещенията на Клиента се определят в Договора.
Освен ако не е предвидено друго в Договора, служителят/ите на Дружеството прекарват пълен работен ден (равен на 7,5 производствени часа), осигурявайки поддръжка за Клиента във връзка с Продуктите и Услугите, предмет на Договора. Броят дни на месец, които служителят на Дружеството трябва да прекара в помещенията на Клиента, се определя в Договора.
Обхват на Поддръжката на място. Освен ако не е посочено друго в Договора, Поддръжката на място включва: (i) Как да задавате въпроси; (ii) Решаване на технически проблеми, свързани с Продукти и Услуги, предмет на Договора; (iii) Обучение за ИТ Администратори на Клиента и Крайни потребители; (iv) Наблюдение на служители на Клиента и предлагане на оптимизации в ежедневната им работа, както и подпомагането им за по-бързото разбиране на Продуктите; v) Консултации относно Продукти и услуги, предмет на Договора.
Дистанционна поддръжка. Клиентът ще може да използва Обслужване на клиенти и техническа поддръжка за услуги, предоставяни от Дружеството, както и всички приложения, за които Клиентът се е абонирал в Договора.
Освен ако не е уговорено друго, Дистанционната поддръжка не се предоставя в помещенията на Клиента. Дистанционната поддръжка ще се изпълнява дистанционно.
Достъпност. Дистанционната поддръжка е налична в работни дни от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00 (работно време). Дружеството ще приема заявки на клиенти и извън работно време (18:00 – 9:00) и събота и неделя, при полагане на максимални усилия.  
Канали за поддръжка. Дистанционната поддръжка се предоставя чрез електронна поща, телефон, чат и/или ticketing-система. Дружеството може от време на време да инструктира Клиента за конкретната последователност на използването на Каналите за поддръжка.
Поддръжка чрез имейл. Заявките за Дистанционна поддръжка се приемат от Клиента, когато са адресирани до имейл адреса, посочен в Договора.
Поддръжка по телефона. Заявките за Дистанционна поддръжка се приемат от Клиента, когато са получени на телефонния номер, посочен в Договора.
Ticketing-система. Заявките за Дистанционна поддръжка се приемат от Клиента, когато са получени чрез формите на Google, посочени в Договора. Дружеството има право да променя периодично ticketing-системата, като уведомява Клиента своевременно.
Поддръжка чрез чат. Заявките за Дистанционна поддръжка се приемат чрез Hangouts, отправени към Hangouts акаунта на Дружеството, посочен в Договора.
Заявки за поддръжка. Всяка заявка за Дистанционна поддръжка трябва да включва информация за Продукта, който е срещнал проблема, работното място и устройството на лицето, което е срещнало проблема, както и описание на естеството и вида на грешката или проблема и други важни обстоятелства преди диагностиката.
Първоначално време за отговор. Освен ако в Договора не е предвидено друго, времето за отговор след получаване на заявка за Дистанционна поддръжка е:
Ниво на тежест 1(критично): повече от 30% от Крайните потребители са засегнати – 1 час за отговор;
Ниво на тежест 2: между 20% и 30% от Крайните потребители са засегнати – 2 часа за отговор;
Ниво на тежест 3: между 10% и 20% от Крайните потребители са засегнати – (a) когато заявката за Дистанционна поддръжка и получена преди 12:00 часа – отговор в рамките на същия работен ден; когато заявката за Дистанционна поддръжка е получена след 12:00 часа – отговор в рамките на същия или следващия работен ден;
Ниво на тежест 4: по-малко от 10% от Крайните потребители са засегнати – 24 часа за отговор.
Процедура по поддръжка. Дистанционната поддръжка се осъществява чрез канали, съответстващи на съществуващия проблем. Клиентът може да очаква, че Дистанционната поддръжка ще започне с опит на Дружеството да разреши проблема чрез телефонно обаждане. Ако проблемът не може да бъде разрешен чрез телефонна консултация, ще бъде насрочена сесия за отдалечена поддръжка, синхронизирана с подателя на заявката, ако е необходимо. Дистанционната поддръжка е неприсъствен ангажимент на Дружеството да съдейства за диагностициране и отстраняване на проблеми, определени от Клиента чрез технологични средства за отдалечено администриране и контрол върху системата на Клиента. Процедурата се осъществява чрез вграден канал за достъп до Интернет, с изричното разрешение на подателя на заявката. В случай на необходимост от присъствена поддръжка, същата се координира с подателя на заявката, ако е необходимо. Дружеството има пълна свобода на преценка при определяне на начина, последователността и комбинацията от канали и методи за поддръжка.
Време за изпълнение. Времето за изпълнение на всяка възложена услуга по поддръжка зависи от типа, сложността и спецификата на възлагането. Ако между страните не е уговорено друго, Дружеството няма да бъде обвързано с конкретни условия за предоставяне на Услугите. Ако някои индикативни условия са посочени от Дружеството на Клиента, забавянето на тези условия по никакъв начин няма да се третира от Клиента като нарушение от страна на Дружеството на задълженията му по Договора.
Информация и материали. Клиентът подготвя и предоставя на Дружеството всяка информация или материали, свързани с изпълнението на Услугите по поддръжка. Клиентът ще бъде отговорен за следенето на напредъка на възлаганията за поддръжка и за своевременното предоставяне на Дружеството на подходяща информация или обратна връзка за напредъка. Клиентът си сътрудничи с Дружеството, наред с други неща, като предоставя на разположение, както е поискано от Дружеството, управленски решения, информация, одобрения или неодобрения, както и приемания или отхвърляния в разумен срок, така че Дружеството да може да изпълнява задълженията си по Договора. Срокът за предоставяне на всяка Услуга за поддръжка, ако има такава, започва да тече, след като Дружеството получи необходимата информация и материали от Клиента за съответното възлагане.
Достъп и съдействие. Клиентът ще предостави на Дружеството достъп до системите, компютърните мрежи, помещенията, съоръженията и средата на Клиента, доколкото е необходимо за изпълнение на Услугите и тяхната Поддръжка. Клиентът ще предостави необходимото съдействие и ще улесни изпълнението на дейностите и задълженията на Дружеството съгласно Договора. Срокът за предоставяне на всяка Услуга за поддръжка, ако има такава, започва да тече, след като Дружеството получи необходимия достъп и съдействие от Клиента за конкретното възлагане.
 Във всеки случай, ако работата на Дружеството изисква Клиентът да предоставя информация, документи, файлове, материали, инструкции, дизайни, пароли, достъп до помещения, данни за достъп или друга форма на сътрудничество на Дружеството (включително, но без да се ограничава до предоставяне на одобрения или обратна връзка на Дружеството), Дружеството не е задължено да започне / да продължи работата, докато такова сътрудничество не бъде надлежно предоставено от Клиента. В този случай всички условия за изпълнение на други задължения на Дружеството, ако има такива, спират и започват, след като такова сътрудничество бъде надлежно предоставено от Клиента. Условията за изпълнение на услугите на Дружеството, ако такива са предвидени от страните, се спират и се удължават със срока, необходим на Клиента, за да предостави необходимата информация, документи и / или съдействие на Дружеството. Дружеството не носи отговорност, ако Клиентът предостави частично, неправилно или неточно възлагане, данни или материали.
Управление на поддръжката. Както Компанията, така и Клиентът определят координатор, който има достатъчно опит, за да предостави необходимата информация и поддръжка на другата страна за извършването на Услуги и Поддръжка. Всеки посочен Мениджър се определя в Договора и се включват и данни за контакт. Определените Мениджъри са основните точки за контакт при запитвания и искания от другата страна. Всеки такъв координатор предоставя на другия такава информация и съдействие, които могат да бъдат поискани от другия от време на време за целите на изпълнението съгласно Договора.
Възлагане на Услуги за поддръжка. Въз основа на разпоредбите на Договора услугите за поддръжка могат да бъдат възлагани от Клиента на Дружеството: (i) само от определен от Клиента мениджър(и), посочен(и) в Договора; или (ii) от определени от Клиента мениджъра(и) и IT-Администратор(и), посочени в Договора; или (iii) от определени  от Клиента мениджър(и) и IT-Администратор(и), посочени в Договора, както и от Крайните потребители. Клиентът носи изключителна отговорност за адекватното предоставяне на задачи, въпроси и технически възлагания на Дружеството, за да може същото да изпълни търсените дейности и услуги.
Освен ако не е предвидено друго в Договора, определените Мениджъри и техните представители, посочени в писмена форма към другата страна („Упълномощени лица“), ще имат единственото правомощие да издават, изпълняват, получават, дават и предоставят всякакви и всички одобрения, искания, известия и други съобщения, разрешени, изисквани или заявени от другата страна съгласно Договора; при условие че никоя от страните не разчита за каквато и да е цел на устно съобщение, което не е потвърдено писмено от оправомощено лице в рамките на 24 часа.
Заявките за поддръжка могат да бъдат зададени само когато заявките са адресирани до данните за контакт на Дружеството, посочени в Договора. Услугите, възложени по различен начин от описания тук, не могат да се считат за задължителни за Дружеството, докато определеният от Клиента Мениджър не ги потвърди пряко или косвено като предоставени Услуги за поддръжка.
Отговорност на Клиента е да контролира използването на канали за поддръжка от служители и представители на Клиента, оправомощени да възлагат услуги на Дружеството. За да се избегне всякакво съмнение, страните се съгласяват, че Клиентът няма възможност или задължение да наблюдава възлагания, получени по каналите за поддръжка, достъпни за Клиента, и всички такива възлагания се считат за задължителни за Клиента и плащането се дължи за цялата Поддръжка и други дейности и услуги, предоставяни от Дружеството в резултат на тези възлагания.
Възлагането на всяка Услуга за поддръжка е обвързващо за Дружеството и Дружеството дължи нейното изпълнение след изрично изявление на Дружеството за приемане на възлагането и потвърждаване на всички нейни условия и компоненти. Срокът за предоставяне на всяка Услуга за поддръжка, ако има такъв, започва да тече след като Дружеството потвърди приемането на възлагането.
Изменения. Възложените услуги за поддръжка могат да се изменят от време на време от Клиента. Клиентът се съгласява, че срокът за предоставяне на всяка променена Услуга за поддръжка, ако има такъв, започва да тече, след като Дружеството потвърди приемането на измененото възлагане.
Известия. Всяка страна се съгласява незабавно да уведомява другата страна за всеки фактор, явление или събитие, които могат да повлияят на способността на Дружеството да изпълни изискванията на всяко възлагане или това може да доведе до някакво съществено забавяне при изпълнението на която и да е Услуга за поддръжка. Всяка страна ще използва разумни търговски усилия, за да облекчи всеки такъв недостиг или забавяне.
Език. Поддръжката се предоставя на английски език и български език.
Произведения, предназначени за наемане. С изключение на изрично посоченото в Договора, Страните не планират разработването от Дружеството на продукти по поръчка или работни продукти за Клиента. В случай че в бъдеще Клиентът поиска разработване на услуги или продукти по поръчка от Дружеството, Страните ще се съгласят с ръководните условия към този момент. Освен ако не е изрично посочено в Договора, нищо, което не е предвидено в Договора, няма да се счита за произведение, предназначено за наемане. Независимо от гореизложеното, всякакви предложения или отзиви за Продуктите, предоставени от Клиента или Крайните потребители, свързани с Продуктите или Услугите (заедно наричани „Обратна връзка“), няма да се считат за „произведения, предназначени за наемане“. Освен ако не е уговорено друго от Дружеството в писмена форма, всички права върху Услугите и Обратната връзка изрично се запазени от Дружеството. В изпълнение на гореизложеното, Клиентът безусловно и безвъзвратно предоставя на Дружеството неограничен лиценз за използване на всяка Обратна връзка (с изключение на включените в нея данни за клиента), включително всички права на интелектуална собственост, свързани с нея.  
Задължения на Клиента
Клиентът се задължава:
да не инсталира нелицензиран или друг софтуер, който може да навреди или попречи на работата на съответния Продукт;
да не поправя или да се опитва сам да поправи повреда или проблеми на Продукта или да позволи на трети страни да го правят;
да не предоставя правата на администратор върху Продукта на друг освен на Дружеството;
да спазва по всяко време препоръките на Дружеството и инструкциите за употреба на Продуктите;
да позволява профилактични проверки и поддръжка на Продуктите, както и инсталирането на нови версии на продуктите, които Дружеството счита за необходими за правилните функционалности и използването на продуктите;
да уведомява своевременно Дружеството за неизправности и проблеми в Продуктите само чрез лицето за техническа поддръжка на Дружеството, посочено в Договора, и чрез каналите за поддръжка, изброени тук. Освен ако не е предвидено друго в Договора, Клиентът уведомява Дружеството за проблеми с хардуера и софтуера в рамките на четири часа от откриването им. Освен ако не е направено в съответствие с Договора, уведомленията няма да се считат получени или приети от Дружеството и за Дружеството не се поставя краен срок за отстраняване на проблеми или предприемане на други действия.
да спазва изискванията на Дружеството по отношение на софтуер, оборудване, свързаност и технически характеристики на компютърно, телекомуникационно и друго оборудване, включено или свързано с работата на Продуктите;
да осигурява достъп и технологични предпоставки за отдалечено администриране и контрол на Продуктите и мрежата, включващи обхвата на Услугите, в съответствие с изискванията на Дружеството;
да инструктира всички свои служители и всички лица, които имат достъп до Продуктите, за задълженията си по Договора и да осигурява спазването на тези задължения, носейки пълна отговорност за техните действия и бездействия като за свои собствени;
да възлага единствено на Дружеството дейностите, предмет на Договора.
Всички задължения на Клиента се прилагат и са задължителни за всички негови служители по трудово или гражданско правоотношение, както и за всички лица, които имат достъп до наетите хардуерни устройства на Клиента, инсталирания на тях софтуер или цялата система, в която те са включени.
Клиентски системи и сътрудничество. Клиентът по всяко време от срока: (a) ще настрои, поддържа и работи в добро състояние и в съответствие с фирмените спецификации и препоръки с всички клиентски системи, върху или чрез които се осъществява достъп или използване на Продуктите и Услугите; (б) ще предоставя на персонала на Дружеството такъв достъп до помещенията и системите си, които могат да бъдат необходими за извършване на Услугите в съответствие с условията на Договора; и (в) ще предостави цялото сътрудничество и съдействие, тъй като Дружеството може да поиска да му се позволи да упражнява правата си и да изпълнява задълженията си по настоящите условия.
Последици при неизпълнение или забавяне на Клиента. Дружеството не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията, причинено от забавянето на Клиента при изпълнение или от неизпълнение на което и да е от задълженията му по Договора (всяко наричано „Неизпълнение на клиента“). В такъв случай на Дружеството ще бъде предоставено удължаване на времето, равно на броя дни забава на Клиента за изпълнение на задълженията към Дружеството.
Поправителни действия и известия. Ако Клиентът узнае за каквато и да е действителна или застрашаваща забранена дейност от Клиента или който и да е Краен потребител, Клиентът самостоятелно или ще изиска от Крайните си потребители незабавно: (а) да предприемат всички разумни и законосъобразни мерки, необходими за спиране на дейността или застрашаващата дейност и да смекчи нейните ефекти (включително, когато е приложимо, чрез прекратяване и предотвратяване на неоторизиран достъп до Продуктите и Услугите и трайно изтриване от техните системи и унищожаване на всякакви данни, до които някой от тях е получил неоторизиран достъп); и (б) да уведомят Дружеството за всяка такава действителна или застрашаваща дейност.

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА
4.1 Клиентът използва Продуктите и осигурява всички Крайни потребители да използват Продуктите в съответствие с Google TOS.
4.2 Клиентът използва Продуктите само за собствени вътрешни бизнес цели. Клиентът няма право да препродава или използва Продуктите по друг начин, освен по изрично уговорения тук. Освен ако изрично не е разрешено в Договора, Клиентът няма: (а) да препродава или доставя Продуктите на трета страна, която ще препродава, разпространява, доставя, дава под наем или разрешава на друга трета страна да използва Продуктите; (б) няма да използва Продуктите или всякаква предоставена документация на Google за друга цел, освен за използването на Продуктите, както е разрешено по-долу; или (в) няма да адаптира, променя, модифицира, разпръсква, превежда, разглобява или преработва всеки Продукт или която и да е част от него, включително изходния код и всички други основни идеи или алгоритми на софтуера, който представлява част от продукта (с изключение, че такъв акт не може да бъде забранен със закон или изрично е разрешен съгласно приложимия закон).
4.3 В рамките на срока на Договора Клиентът няма да купува Продукти от други търговци или директно от Google.
4.4 Комуникация на Google с Клиента. Клиентът се съгласява да предостави на Дружеството, така че Дружеството да предоставя на Google, данни за контакт за Клиента и целия му персонал и представители, а Клиентът дава съгласието си да позволи на Google да използва такива данни, за да комуникира директно с Клиентите за следните цели:
съгласно изискванията за изпълнение на всякакви нестандартни поръчки на Клиента;
за цели, свързани с предоставянето на Продукта(-ите) до акаунтите на Клиента, включително във връзка с всяка актуализация на Продукта или инциденти със сигурността;
съгласно изискванията, за да се гарантира, че Клиентът е уведомен за наличните опции за поддържане на приемственост в предлагането на Продукти; и
за провеждане на проучвания за обслужване на клиенти и удовлетвореност.
4.5 Информация за Продуктите на Google. Клиентът предоставя съгласието си на Google да използва данните на Клиента, посочени в Договора, за да информира Клиента за нови или допълнителни продукти на Google, свързани с Продукта (-ите), които Клиентът използва. Google ще положи разумни усилия, за да позволи на Клиента по всяко време да се откаже от получаването на такива съобщения.
Клиентът се съгласява, че Дружеството може да предостави копие от Договора на Google, при поискване от Google.
Клиентът се съгласява, че Google може да следи използването на Клиента на Продукта(-ите), за да провери дали подходящата цена е била използвана за изчисляване на таксите, начислени от Google на Дружеството за Продукта(-ите), които Клиентът използва.

ЗАБРАНА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
По време на срока и за една година след изтичането му никоя от страните няма пряко или косвено да наема или да иска (освен с обща реклама, която не е насочена конкретно към някого) да наеме на работа или да ангажира като независимо Дружество, всяко лице, което преди или в рамките на предходните 6 месеца е било наето на работа или ангажирано от другата страна и е участвало в каквото и да е отношение при предоставяне на Услугите или изпълнението на Договора. В случай че се докаже нарушение на това задължение, изправната страна ще има право на обезщетение, равно на обезщетението, изплатено от Дружеството на съответния служител или Дружество през предходните 12 месеца.

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ. ЦЕНОВА ЛИСТА. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Разплащателни планове
Освен ако в Договора не е предвидено друго, Клиентът може да избере един от следните Абонаментни планове за услуги, предоставени от Дружеството.
Абонаментни планове
Гъвкав план
Годишен план
Задължение
1 месец
1 година услуга за лицензи, закупени в началото на Договора.
Период на фактуриране
Месечно
Месечно
Дата на фактуриране
1-во число на всеки месец
1-во число на всеки месец
Месечно плащане на потребител на издание
   
G Suite Basic
5.20 Евро
5.20 Евро
G Suite Business
10.40 Евро
10.40 Евро
G Suite Enterprise
23 Евро
23 Евро
G Suite for Education
0.00 Евро
0.00 Евро
Добавяне на потребители
По всяко време срещу допълнителни месечни разходи
По всяко време срещу допълнителни месечни разходи
Премахване на потребители
По всяко време (при намаляване на месечните разходи)
Само при подновяване на годишния Договор. Дотогава Клиентът плаща за всички закупени лицензи.
Отмяна на услуга
Без неустойка
Заплаща се годишното задължение (дори ако Клиентът отмени рано).
Известие за отмяна на услуга
1 месец
1 месец
Месечна отстъпка за потребители
По договаряне
По договаряне
Тип на фактуриране
Когато Клиентът избере Гъвкавия план, Клиентът се таксува месечно за броя потребителски акаунти, които Клиентът има за този месец.
Когато Клиентът избере Годишния план, Клиентът се задължава да закупи услугата за цяла година. Клиентът се таксува месечно за част от годишното задължение.
Потребителски акаунти
С Гъвкавия план Клиентът може да добавя или изтрива потребителски акаунти по всяко време и месечната такса на Клиента съответно се увеличава или намалява
Когато Клиентът закупи Годишния план, Клиентът се задължава за броя лицензи, от които се нуждае към този момент. След това Клиентът може да добавя и премахва потребителски акаунти по свое желание, стига да не надвишава броя на закупените от него лицензи. Ако Клиентът се нуждае от повече акаунти, може да закупи повече лицензи. Клиентът обаче не може да премахне лицензи и да намали месечните си плащания момента на подновяване на годишния Договор на Клиента.
Клиентът не може да прехвърля лицензи между акаунти за Услуги на Google – например от един G Suite акаунт на друг.
Как се изчисляват плащанията
Клиентът се таксува за Услугата и/или Продукта, които използва в началото на следващия месец.
Ако Клиентът добавя или премахва потребители през всеки месец, ние ще преразпределя плащанията на Клиента. Ако Клиентът добави потребител на 1 април и го изтрие на 15 април, Дружеството таксува Клиента само за половин месец Услуга/употреба на Продукт.
Клиентът се таксува месечно за част от годишното му задължение.
Клиентските лицензи, поръчани след първоначалното задължение се разпределят пропорционално.
Абонаментният план, избран от Клиента, се урежда в Договора.
Лицензионните такси и други цени за Продукти и Услуги също се уреждат в Договора или в допълнение към него.
Ценова листа. Актуализации на ценовата листа.
Цената, начислена от Дружеството на Клиента за всяка Услуга и/или Продукт, е цената, посочена в приложимия Договор.
Клиентът приема и се съгласява, че Google може периодично да променя цените в ценовата листа за Услуги и Продукти на Google, като информира Дружеството за това. Датата, на която Google уведомява Дружеството за промяна, е „Дата на известие за промяна на цената“. Освен ако Google не посочи по-дълъг период, всяка промяна на цените ще влезе в сила 30 дни след Датата на известието за промяна на цената.
Клиентът потвърждава и се съгласява, че при промяна на цените от Google в ценовата листа за Услуги и Продукти на Google, Дружеството може периодично да променя цените, определени между Дружеството и Клиента, като информира Клиента за това. Датата, на която Дружеството информира Клиента за промяната, е „Дата на известие за промяна на цената за Клиента“. Освен ако Google не посочи по-дълъг период, всяка промяна на цените ще влезе в сила 30 дни след Датата на известието за промяна на цената за Клиента.
Клиентът потвърждава и се съгласява, че Дружеството може периодично да променя цените в ценовата листа за фирмени услуги и продукти, като информира Клиента за това. Датата, на която Дружеството информира Клиента за промяната, е „Дата на известие за промяна на цената за Клиента“. Освен ако не е посочен по-дълъг период, всяка промяна в цената ще влезе в сила 30 дни след Датата на известието за промяна на цената за Клиента.  
Условия за плащане.
Всички такси ще бъдат фактурирани в съответствие с Договора. Клиентът се съгласява да плати всички фактурирани суми в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на издаване на фактурата. Клиентът е отговорен за предоставянето на Дружеството на пълна и точна информация за фактуриране и контакт и уведомява Дружеството за всички промени в тази информация.
Просрочени плащания.
До пълното им погасяване просрочените задължения ще носят лихва за всеки ден забава в размер на 1,5% от остатъка от неизплатената сума на ден или до максималния размер, разрешен от закона, в зависимост от това, коя от двете суми е по-ниска, считано от датата на дължимото плащане до момента на пълното плащане. Клиентът е отговорен за всички разходи (включително юридически такси), направени от Дружеството при събиране на неплатени или просрочени суми, с изключение на случаите, когато тези неплатени или просрочени суми се дължат на неточности в таксуването, допуснати от Дружеството.
Кредитно задържане. Спиране. Прекратяване.
Без да се засягат други права или средства за защита, ако някоя неоспорена фактура остане неплатена след датата на падежа или ако Дружеството прецени, че кредитната способност на Клиента е под въпрос, Дружеството може да осъществи кредитно задържане за Клиента и да спре достъпа на Клиента до негови инструменти за поръчка и/или TSSG, както и до всички Продукти и/или Услуги. Ако Дружеството осъществи кредитно задържане за Клиента, същото незабавно ще информира Клиента. Ако Дружеството по своя преценка установи, че Клиентът носи неприемлив кредитен риск, Дружеството може да прекрати Договора незабавно с писмено предизвестие.
Спорове.
Всички спорове, свързани с фактурирани суми, трябва да бъдат повдигнати преди датата на падежа на фактурата. Всяка част от такса, която е оспорена недобросъвестно, трябва да бъде платена изцяло. Ако страните определят, че някои неточности в таксуването са допуснати от Дружеството:
Дружеството няма да издаде коригирана фактура, а вместо това ще издаде кредитно известие, посочващо неправилно начислената сума във фактурата; и
ако оспорваната фактура все още не е платена, Дружеството ще приложи сумата на кредитното известие към оспорваната фактура и Клиентът ще бъде отговорен за плащането на получената дължима нетна сума по тази фактура.
Цени и данъци.
Всички цени са без включен ДДС.
Клиентът трябва да спазва всички приложими данъчни закони и разпоредби. Клиентът се съгласява да обезщети Дружеството за всякакви данъци и свързани с тях разходи, платени или платими от Дружеството, и дължими данъци, които са отговорност на Клиента съгласно този раздел, ако такива бъдат фактурирани на Клиента. Клиентът незабавно заплаща или възстановява на Дружеството всички разходи и щети, свързани с всяка отговорност, възникнала за Дружеството в резултат на неизпълнение или забавяне на Клиента при изпълнение на негови отговорности. Задълженията на Клиента съгласно този раздел остават в сила и след прекратяването или изтичането на настоящите Условия.

ОТНОШЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Дружеството, Клиентът и Google са независими дружества. Договорът не създава партньорство, франчайзинг, съвместно дружество, агенция, доверително или трудово отношения между Google и Клиента, Дружеството и Клиента или Дружеството и Google, независимо от използването на термина „партньор“ или „сертифициран“ или други подобни наименования. Нито една от страните няма да представя, че има правомощия да поема или създава задължения, изрични или подразбиращи се, от името на другата страна.

 1. ДАННИ НА КЛИЕНТА. СЪГЛАСИЕ НА КЛИЕНТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ
Данни на Клиента. Както  е уговорено между Клиента и Дружеството, Клиентът е и ще остане единствен и изключителен собственик на всички права, собственост и участие в и върху всички Данни на Клиента. При спазване на Общите условия към Договора, Клиентът предоставя на Дружеството ограничен, отменяем, непрехвърляем, неизключителен, без право на сублицензиране, безвъзмезден лиценз по време на Срока за използване, възпроизвеждане, разпространение по електронен път, предаване, изпълнение, показване, съхраняване, архивиране и съставяне на производни произведения на Клиентските данни с цел предоставяне на Услугите на Клиента. Дружеството няма право да използва Клиентските данни за каквато и да е друга цел или да споделя Клиентските данни с друг, освен Клиента. Независимо от предходното изречение, Дружеството може да използва некатегоризирани и деперсонализирани Клиентски данни за сравнителен анализ, контрол на качеството, подобряване на Услугите и всякакви други законни цели.
Съгласие на клиента за разкриване на данни. Освен другите уговорки за защита на личните данни и Клиентските данни, включени в Договора, Клиентът ще разреши на Дружеството да използва и разкрива Клиентски данни и друга информация за Клиента на Google, доколкото е разумно необходимо, за да му предостави Продукти, Услуги на Google и Поддръжка на Google във връзка със съответните проблеми на Клиента с поддръжката на Услугите, Услугите и Продуктите на Google и за използване от Google в съответствие с Google TOS, включително с приложимите условия за конфиденциалност, обработка на данни и сигурност.
Клиентът е отговорен за предоставянето на необходимите известия и получаването и поддържането на всякакви необходими съгласия на Крайните потребители, за да позволят на Партньор и Google да изпълняват съответните си договорни задължения по отношение на Клиента.
Клиентът се съгласява да предостави съответните известия за контакт с Клиента, за да позволи на Google да комуникира директно с Клиента за следните цели: (а) за обслужване на клиенти и за провеждане на проучвания за удовлетвореност; (б) до необходимата степен за предоставяне на опции относно непрекъснатостта на Продукта/-ите (включително в случаите на прекратяването на разрешението на Дружеството да продължи да препродава или доставя Продукта); и (в) за целите, свързани с предоставянето на Продукта/-ите към акаунта на Клиента, включително във връзка с всички актуализации на Продукта или инциденти със сигурността.
 1. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Освен ако изрично не е посочено друго в Договора, никоя от страните няма да придобие права, право на собственост или участие в или върху някое от правата върху интелектуалната собственост, принадлежащи на другата страна или на лицензодателите на другата страна. Всички права на собственост и права на интелектуална собственост върху съдържанието, до което се осъществява достъп чрез Продукти или инструменти, са собственост на собственика на съдържанието и могат да бъдат защитени с авторско право или други приложими закони.
Ограничен лиценз за търговска марка; Маркетингови материали. Клиентът предоставя на Дружеството безплатен, неизключителен, непрехвърляем, неподлежащ на сублицензия, отменяем, ограничен лиценз за използване на Марките на Клиента за срока на Договора, единствено с цел включване на Клиента в някой от клиентските списъци на Дружеството и идентифициране на Клиента като клиент на Дружеството. Дружеството няма да използва търговските марки на Клиента по какъвто и да е начин, който Клиентът по своя преценка счита за изрично или мълчаливо одобрение на Дружеството или което може да причини объркване по отношение на връзката на Клиента с Дружеството. Клиентът и Дружеството потвърждават, че разпоредбите на този параграф не съдържат никакво право, право на собственост или дял върху търговските марки на клиента на Дружеството. 
 1. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Поверителна информация„Поверителна информация“ означава всяка непублична техническа и нетехническа информация, разкрита от едната страна („Разкриваща страна“) на другата страна („Получаваща страна“) под каквато и да е форма или носител, независимо дали е устна, писмена, графична или електронна, съгласно тази, която е обозначена като поверителна и патентована, или че Оповестяващата страна я определя като поверителна и патентована или че поради естеството на обстоятелствата, свързани с разкриването или получаването й, трябва да се третира като поверителна и патентована информация, включително, но неограничително до: а) техники, скици, чертежи, модели, изобретения (патентовани или непатентовани), ноу-хау, процеси, апарати, формули, оборудване, алгоритми, софтуерни програми, софтуерни източници на документи, API и други творчески произведения (независимо дали са защитени с авторско право или могат да бъдат защитени с авторски права); б) информация относно проучвания, експериментална работа, разработка, информация за проектиране и спецификации, инженерство, финансова информация, изисквания за възлагане на поръчки, закупуване, производство, списъци с клиенти, бизнес прогнози, планове и информация за маркетингови продажби и маркетинг; в) търговска или поверителна информация на която и да е трета страна, която може да разкрие такава информация на Разкриваща страна или Получаваща страна в хода на дейността на Разкриващата страна; и г) условията на Договора. Поверителната информация на Дружеството включва документацията, ценообразуването и Общите условия на Договора. Поверителната информация включва също всички обобщения и резюмета на поверителна информация.
Неразгласяване. Всяка страна приема, че в хода на изпълнението на Договора може да получи Поверителната информация на другата страна. Получаващата страна по всяко време, както по време на срока на Договора, така и след това, поддържа в конфиденциалност цялата получена от Разкриващата страна Поверителна информация. Получаващата страна няма да използва Поверителната информация на Разкриващата страна, освен ако е необходимо, за да изпълни задълженията си или да упражни правата си съгласно Договора. Всяка страна се съгласява да осигури и защитава Поверителната информация на другата страна със същата степен на грижа и по начин, съответстващ на поддържането на собствената си Поверителна информация (но в никакъв случай не по-малко от добросъвестната грижа), и да предприеме подходящи действия чрез инструкции или да постигне споразумение със своите служители или други представители, на които е разрешен достъп до Поверителната информация на другата страна, за да изпълни задълженията си по този раздел. Получаващата страна не разкрива Поверителна информация на Разкриващата страна на друго лице или образувание, различно от нейните служители, работници и представители, които се нуждаят от достъп до такава Поверителна информация, за да изпълняват уговореното в Договора и които имат задължения за запазване конфиденциалност поне толкова строги, колкото задълженията, посочени в Договора.
Изключения от Поверителна информация. Задълженията, посочени в този раздел (Неразгласяване), не се прилагат до степен, в която Поверителната информация включва информация, която: а) е била известна на Получаващата страна преди получаването от Разкриващата страна самостоятелно или чрез получаване пряко или косвено от източник, различен от този, който има задължение за поверителност пред Разкриващата страна; б) е разработена от Получаващата страна без използване на Поверителната информация на Разкриващата страна; или (в) става публично известна или по друг начин престава да бъде тайна или поверителна, освен в резултат на нарушение на Договора или на задължение за поверителност от страна на Приемащата страна. Нищо в Договора не пречи на Получаващата страна да оповестява Поверителна информация, доколкото Приемащата страна е законно принудена да го направи от която и да е правителствена, разследваща или съдебна институция съгласно процедурата, над която тази институция има юрисдикция; при условие обаче, че преди всяко такова разкриване Получаващата страна (x) уведомява институцията за поверителния характер на информацията; (y) незабавно уведомява писмено Разкриващата страна за заповедта или искането за разкриване на институцията; и (z) сътрудничи изцяло на Разкриващата страна за защита срещу всяко такова разкриване и за получаване на заповед, стесняваща обхвата на принудителното разкриване и защитаваща нейната поверителност.
Обезпечение. Страните се споразумяват, че всяко неправомерно разкриване на Поверителна информация може да причини незабавна и непоправима вреда на Разкриващата страна и че в случай на такова нарушение Получаващата страна ще има право, освен всички други налични средства за защита, да търси незабавно обезпечение или други справедливи средства, без връзка и без необходимост от доказване на действително претърпените парични вреди.
Защита на Поверителната информация. Получаващата страна няма да разкрива Поверителна информация, с изключение на съдружници, служители, представители, подизпълнители или професионални съветници (заедно „Представители“), които трябва да я знаят и които са се съгласили писмено (или в случай, че професионалните съветници са обвързани по друг начин), да я запазят поверителна. Получаващата страна ще използва и гарантира, че нейните Представители използват получената Поверителна информация само за упражняване на права и изпълнение на задълженията по Договора, като същевременно използват достатъчна грижа, за да я запазят поверителна.
Публичност. И двете страни не могат да правят публични изявления относно Договора без писменото съгласие на другата страна, но за никоя от страните не е необходимо да търси одобрение от другата страна, ако направи публично изявление, че Клиентът използва Услугите на Дружеството. И двете страни могат да заявят устно и писмено (включително на своите уебсайтове и профили и акаунти в онлайн медиите), че Клиентът е Клиент на Дружеството.
Лицензи за ползване на Идентификационни характеристики. При спазване на условията на Договора, всяка страна предоставя на другата страна неизключителен, безвъзмезден и неподлежащ на сублицензиране лиценз за представяне на Идентификационните характеристики на другата страна по време на срока на Договора и единствено с цел публичност и маркетинг на Дружеството.
Ограничена употреба. Всяка страна може да използва Идентификационните характеристики на другата страна само при изрично съгласие в Договора. Страна може да отнеме правото на другата страна да използва нейните Идентификационни характеристики съгласно Договора с писмено уведомление, ако другата страна използва своите Идентификационни характеристики в нарушение с Договора.
 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Спазване на поверителност от Дружеството. В съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данните, страните сключват Допълнително споразумение за защита на личните данни към Договора                    
Спазване на поверителност от Google. Във връзка с обработването на лични данни от Google съгласно Договора може да се прилага европейското законодателство за защита на личните данни. В този случай отношенията между Клиента и Google се уреждат от Google TOS и приложимите правила за защита на личните данни на Google за използване на съответните Услуги и Продукти на Google.
 1. ГАРАНЦИИ
Взаимни гаранции. Всяка страна гарантира, че:
 1. Законните правомощия да сключи Договора;
 2. Ще използва грижа, старание, опит и умения при изпълнение на задълженията си по Договора; и
 3. ще спазва всички приложими закони, правила и разпоредби или няма да поставя другата страна с каквито и да е действия или бездействия в нарушение на приложимото законодателство;
Отказ от права. Никакви положения, гаранции или други условия не се прилагат за които и да било Продукти или други стоки или услуги, доставени от Дружеството или Google съгласно Договора, освен ако изрично не е посочено в Договора. За яснота не се прилагат подразбиращи се положения, гаранции или други условия (включително всякакви подразбиращи се условия за задоволително качество, годност за цел или съответствие с описанието).                    
Отговорност на Google. В съответствие с Договора Google ще предоставя на Клиента Продукти и Услуги на Google. Google не носи отговорност за текущи дейности, свързани с акаунти, между Дружеството и Клиентите, включително таксуване, услуги за активиране и събиране на такси от Клиента.
Наличност на Продуктите. Клиентът се съгласява, че Google може без предизвестие и без да носи никаква отговорност към Клиента: (a) да прекрати продажбата или наличността на който и да е Продукт/-и или Поддръжка на който и да е Продукт/-и; или (б) да промени характеристиките на който и да е Продукт/-и. Клиентът се съгласява, че Google няма задължение да предоставя на Клиента предварително известие за каквато и да е промяна в който и да е Продукт/-и.
 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Отговорност. В настоящия раздел „Отговорност“ всяка отговорност, независимо дали е съгласно Договора, деликт или друг вид, включително при небрежност.
Ограничения. Освен ако не е посочено изрично в Договора:
 1. всяка от страните ще носи отговорност, произтичаща от или свързана с този Договор (независимо дали от договор, деликт (включително небрежност) или друго) за:
 1. Загубени приходи на другата страна;
 2. Косвени, специални, случайни или последващи загуби (предвидими или непредвидени от страните към датата на влизане в сила); или
 3. Наказателни обезщетения; или
(iv) Загуба или вреда, понесена или причинена от другата страна (независимо дали такава загуба или вреда е била или не е била предвидима или в рамките на очакванията на страните): а) загуба на печалба; б) загуба на очакваните спестявания; в) загуба на бизнес възможност; г) загуба или вреда, произтичаща от претенции на трети страни; или д) косвени или последващи загуби; и
 1. Общата отговорност на всяка страна, произтичаща от или свързана с Договора, е ограничена до общия брой кредити за услуги на Google, натрупани за съответния Продукт или Услуга, които са породили отговорността.
   Като изключение от ограниченията на отговорността, Клиентът носи пълна отговорност за щети и наранявания, причинени на наети хардуерни устройства от Крайни потребители и трети страни по време на срока на Договора.
Като изключение от ограниченията на отговорността, Клиентът носи пълна отговорност за щети, неустойки, обезщетения и/или разходи, дължими от Дружеството на Google или трети страни, в резултат на нарушение на Договора или на приложимото право от страна на Клиента или на Крайния потребител.
Изключения от ограниченията. Нищо в Договора не изключва или ограничава отговорността на която и да е от страните за плащане на приложимите такси, вкл. такси за услуги, услуги и продукти на Google.
Нищо в Договора не създава каквото и да е отговорност или задължение за изплащане на компенсации или предоставяне на други обезпечения от Дружеството на Клиента във връзка с Продукти и Услуги на Google, както и всякакви други действия или задължения, които Дружеството не е поело изрично като свои задължения. За всички действия или задължения, които Дружеството не е поело изрично като свои, обезпеченията на Google се прилагат като единствени обезпечения, достъпни за Клиента. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си и има право да откаже Услуги, включително Поддръжка на нает хардуер съгласно Договора или да изиска допълнително плащане при условията на Договора, когато:
(i) Продуктите или хардуерът не са включени в Договора или не се намират на адреса, посочен в Договора;
(ii) Информацията за съществуващ проблем не е получена в съответствие с Договора или Клиентът е предоставил на Дружеството частични или неточни данни или материали;
(iii) Изискванията от производителя (минимална и максимална температура, влажност, прах, напрежение, заземяване и т.н.) или изискванията или инструкциите на Дружеството не са спазени от Клиента;
 1. Клиентът нарушава Договора или приложимото законодателство;
 2. Щетите или пропуснатите ползи на Клиента са по причини, които са извън контрола на Дружеството;
 3.  Всяка неспособност на Клиента да използва Продукт или Услуга са по причини, които са извън контрола на Дружеството;  
 4. Искове, отправени от трети страни срещу Клиента във връзка с използването и дейностите, извършвани от Клиента чрез Продукт.
Дружеството не носи отговорност за:
(i) Съхранението на пароли на Крайните потребители;
(ii) Загуба или кражба на информация, възникнала поради технически проблеми, в случаите, когато проблемите не се дължат на работата, извършена от Дружеството, действия или пропуски на Клиента, Google или трети страни, бедствия, аварии, непреодолима сила, действия на служители на Клиента или трети страни.
Дружеството не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по Договора и не дължи неустойки или обезщетения на Клиента, когато Клиентът не е изпълнил задълженията си по Договора, включително задълженията на Клиента да изплаща на Дружеството дължимите суми в срок.
Когато Дружеството е извършило възложената работа в съответствие с всички изисквания на приложимото законодателство, действало e професионално и дължимата грижа, Дружеството не дължи на Клиента никакви неустойки и обезщетения за неизпълнение или забавяне.
Дружеството не носи отговорност за дейността, която се извършва от Клиента чрез Продукта, както и за съдържанието или кореспонденцията, които се публикуват или извършват чрез Продукта. Клиентът носи пълна отговорност за информацията, изображенията, видеоклиповете, лога, лозунги, търговски марки (TM), материали и друго съдържание, което Клиентът е предоставил на Дружеството в хода на работата, ако има такива.
Дружеството има право да извършва проверки за използването на Продукти и наетия хардуер, за да провери безопасността и спазването на Договора, инструкциите и изискванията на производителя и на Дружеството. Клиентът трябва незабавно да спази всички изисквания на Дружеството по отношение на открити несъответствия и нарушения.
 1. СРОК/ПРЕКРАТЯВАНЕ
Договорът влиза в сила на Датата на влизане в сила, посочена на страница първа от Договора и ще бъде валиден за срока, посочен в Договора (Срока), освен ако не бъде прекратен по-рано съгласно настоящия раздел.
Прекратяване с предизвестие. Договорът може да се прекрати с предизвестие при използване на една от следните възможности, изрично посочени в Договора:
 1. Когато срокът на Договора е безсрочен, всяка от страните може да прекрати Договора с 30-дневно предварително писмено уведомление до другата страна (без дължимо обезщетение); или
 2. Когато срокът на Договора е една или повече години, всяка от страните може да прекрати Договора преди изтичането на Срока, с писмено уведомление до другата страна. Когато Клиентът прекрати Договора преди изтичане на срока, Клиентът дължи на Дружеството пълната стойност на годишното задължение и изплаща на Дружеството сума, равна на остатъка от годишното задължение в срок от 3 дни от датата на прекратяване.
Прекратяване по причина. В допълнение към специфичните права за прекратяване или спиране, приложими в случай на неплащане, както е описано в Раздел „Фактуриране и плащане“, всяка от страните може да спре изпълнението или да прекрати Договора веднага след отправяне на писмено предизвестие, ако: (i) другата страна е нарушила съществено Договора и когато това нарушение е отстранимо и същата не е успяла да го отстрани в рамките на тридесет дни след получаване на писмено уведомление за нарушението; (ii) другата страна е в съществено нарушение на Договора и това нарушение не може да бъде отстранено; (iii) другата страна прекратява своята дейност или спрямо нея започва производство по несъстоятелност и това производството не се прекратява в рамките на 90 дни; или (iv) другата страна е нарушила съществено Договора повече от три пъти, независимо от отстранимостта на тези нарушения. Дружеството може да избере да не предоставя Услуги през периода на отстраняване на нарушението, освен ако и докато не бъде отстранено същественото нарушение.
Прекратяване по силата на приложимото право. Дружеството може да прекрати Договора или която и да е Услуга веднага след писмено предизвестие, ако: (i) Дружеството основателно установи, че приложимото/-ите законодателство/-а прави непрактично или незаконно да се продължи с предоставянето на Продукта/-ите или Услугите; или (ii) Дружеството добросъвестно счита, че Клиентът е нарушил или накарал Дружеството да наруши приложимите закони или че е вероятно да се случи такова нарушение.
Действие на прекратяването. При всяко прекратяване на Договора и при спазване на приложимите разпоредби за прекратяване, които могат да се приложат за конкретен Продукт или Услуга: (i) всички права и лицензи, предоставени от едната страна на другата, веднага ще се прекратят; (ii) всяка страна незабавно ще върне на другата страна или ще унищожи и ще удостовери унищожаването на цялата Поверителна информация на другата страна; (iii) всички плащания, дължими от една страна на другата страна (включително всички дължими суми за целия първоначално уговорен срок, дори ако датата на прекратяване е по-ранна от уговорената крайна дата) стават незабавно изискуеми и дължими. Ако изрично е договорено между страните, Дружеството ще предостави подходящо съдействие за преходния период, ако е необходимо. Прекратяването на Договора, частично или изцяло, няма да ограничи никоя от страните да използва други средства за правна защита, с които разполага.
 1. РАЗНИ
Известия. Всяка страна може да уведоми другата страна чрез електронна поща или чрез писмено съобщение, изпратено с препоръчана поща или чрез куриер. Известията чрез електронна поща се считат за получени след потвърждение за получаване или отговор от друга страна.
Изменения. Всяко изменение на Договора или Общите условия или всеки допълнителен документ към Договора трябва да бъде в писмена форма, подписано от двете страни.
Приложимо право. Договорът и правата и задълженията на страните по Договора се уреждат и тълкуват съгласно законите на България.
Уреждане на спорове. Всички спорове, свързани с Договора, се решават от Арбитражния съд към Съюза на арбитрите в България, София, в съответствие с неговите правила за арбитраж
Отказ от права. Никое от условията и разпоредбите на Договора, както и нито едно нарушение, извършено от някоя от страните, няма да се счита за отказ от права, освен ако такъв отказ или съгласие е подписано от страната, срещу която се предявява такъв отказ. Никое съгласие на една от страните или отказ от права, или нарушение, независимо дали е дадено/направено изрично или мълчаливо, не представлява съгласие за, отказ от или извършване на друго, различно или последващо нарушение от същата страна.
Частична недействителност. Ако някоя от разпоредбите на Договора се счита за невалидна или неприложима по някаква причина, останалата част от разпоредбата се изменя, за да се постигне максимално икономически ефект от първоначалното условие, а всички останали разпоредби остават в сила.
Форсмажорни обстоятелства. С изключение на задълженията за плащане от страна на Клиента, никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението по Договора поради пожар, експлозия, земетресение, буря, наводнение или друго природно събитие; липса на необходими комунални услуги или суровини; провали или закъснения на доставчика на интернет услуги или отричане на атаки на услуги; война, граждански недоволства, терор, въстание, безредици, природни бедствия или действия на обществени вредители; стачки или други трудови проблеми; всеки закон, акт, заповед, провъзгласяване, указ, постановление, наредба или инструкции на правителството или други публични органи или решение или постановление на съд със съответната компетентност (непроизтичащи от нарушение на някоя от страните по Договора); или друго събитие извън контрола на страната, чието изпълнение трябва да се оправдае.
Настоящите Общи условия са приети на 01.01.2020 г. и могат да бъдат променяни едностранно от страна на Дружеството, като същото е длъжно да уведоми Клиента за съответните промени